این پروژه از اندونزی به مساحت 3 هکتار ف وظیفه اتصال اجتماعی مردم به ساحل را برعهده دارد. در طراحی منظر این پروژه ، دخیل نمودن عموم افراد از سنین کودکی تا بزرگسالی و پیری جزء اهداف بوده است. برجی بتنی به ارتفاع 13 متر هدیه طراحان به مردم برای دیدن منظری جدید از اقیانوس است. این برج نیم نگاهی به معماری نامیرای مدرن و تندیس گونگی آن دارد.