در شبکه اجتماعی امروزی، رابطه بین فرد و جامعه در حال تغییر شناخت مردم از فضای عمومی است، «فرد» ناشناس دائماً با احساس بیگانگی مواجه است. ایده کار “Bonfire”   برای شکستن طرح اولیه پادگان سایت BBQ و روی آوردن به یک اتصال آزاد و سازماندهی مجدد است. داربست های زرد رنگ و اسپری رنگارنگ روی زمین، فضای عمومی جالبی را ایجاد می کند. این مکان متروک و خسته کننده  BBQ به یک زمین بازی پر جنب و جوش تبدیل شد. این ماده الاستیک تحت تأثیر نسیم دریا به ارتعاش ادامه می دهد، گویی گذر زمان و حضور جمعی را اعلام می کند. در طول شب، به نظر می رسید که دسته ای از آتش های زرد رنگ در جنگل ها در زیر غروب،  فعالیت های انسانی را منتقل می کند.