نقش گیاهان در بحران انرژی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
گیاهان را در کاهش آلودگی هوا چقدر موثر می‌دانید؟
فضاهای سبز را به عنوان نمادی از تفکرهای فرهنگی و اجتماعی ایرانیان توصیف کنید.
جایگاه گیاهان در فضاهای خصوصی و اجتماعی مردم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
چگونه می‌توان گیاهان را در فضاهای شهری کاربردی کرد؟
ارتباط گیاهان و معماری منظر را به طور مختصر شرح دهید.
اگر نکته‌ای از جانب خود دارید، اضافه کنید.