پس زمینه طراحی بتکده غازهای کوچک وحشی در شیان در دوره جینگ لانگ، سلسله تانگ ساخته شد. بتکده هزار ساله، خاطره فرهنگی شهر چانگ‌آن را ثبت می کند. با این حال، منطقه ای که در آن قرار دارد به تدریج از هسته مرفه تاریخی پایتخت سلسله تانگ به یک منطقه شهری قدیمی که با توسعه جوامع مدرن اطراف هماهنگ نیست، کاهش یافته است. بنابراین چگونگی ایجاد تعادل در توسعه شهری، بازآفرینی شهری و حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی به اولویت اول طراحی تبدیل شده است.