این پروژه بازسازی موزه موجود، بازسازی کلیسای تاریخی هلندی اصلاح شده مجاور، و توسعه یک محوطه فرهنگی بود. در سرتاسر محوطه، تلاش شده تا بازدیدکنندگان بتوانند بین بازسازی‌های تاریخی، بازسازی‌های پیش از استعمار و عناصر جدید در سایت، تمایز قائل شوند. هنگامی که خورشید بالای سر است، سایه های زیبایی از این الگوهای سنتی روی زمین ریخته می شود. محوطه سازی برای ایجاد یک چارچوب یکپارچه و برای اعمال و تقویت روابط جدید بین ساختمان های تاریخی در سایت مورد استفاده قرار گرفت. هدف،  نگاه از دریچه ای وسیع به تاریخ بود، و به این ترتیب محوطه سازی با استفاده از دیوارهای سنگی سنتی، زمین را پوشانده و دوباره پیکربندی می کند.