مصاحبه با یک عکاس مناظر معماری تاریخی

پیوند بین عکاسی معماری و باستان شناسی در کار [...]