بام سبز در فضاهای شهری

اکثر باغ‌ها در طبقه همکف رو به خیابان ها [...]